Všeobecné Podmienky Prenájmu

Your stay in Bibione

Find all the information utili.

1. REZERVÁCIA

Rezervácia sa považuje za definitívne potvrdenú po prijatí potvrdzovacieho listu, ktorý realit. agentúra ITALIA odošle okamžite po prijatízálohy (30% zo sumy nájomného).Agentúra si vyhradzuje právo odmietnuť zálohy, ktoré prídu 21 dní odo dňa, keď bol apartmándaný k dispozícii. 

2. ZÁLOHA A PLATBA NÁJOMNÉHOV

Výška zálohy a ďalšie podrobnosti sú komunikované s návrhom rezervácie. Ako zálohu musí klient zaplatiť 30% z celej sumy. Agentúra má právo odmietnuť zálohy vyplatené v deň uvedený v návrhu zmluvy. Úplné nájomné vysporiadanie sa uskutoční spolu s dodaním kľúča. 

3. VÝPOVEĎV

prípade zrušenia dovolenky najmenej 2 týždne pred príchodom môžete dostať bonus z celkovej už vyplatenej sumy, platný pre rezerváciu,ktorá sa má uskutočniť v prebiehajúcom roku alebo v nasledujúcom roku v jednom z našich zariadení. V opačnom prípade sa záloha zožiadneho dôvodu nebude vracať. 

4. PRÍCHOD, NEUSKUTOČNENÝ PRÍCHOD, PREDČASNÝ ODCHODČ

Klient musí prísť do kancelárie agentúry v stanovený deň príchodu medzi 16.00 a 20.00 hod. V prípade meškania, z akýchkoľvek dôvodov, musí klient informovať agentúru. V opačnom prípade sa Agentúra bude považovať za slobodné k prenájmu tretím stranám a záloha nebude vrátená. V prípade, že zákazník bude chcieť odísť skôr vzhľadom k dohodnutému termínu, nebude mať právo za žiadnych okolnostína akékoľvek zníženie nájomného a tiež nebude môcť požadovať vrátenie už zaplatenej zálohy.Zákazník musí pri príchode predložiť, za účelom registrácie, doklady všetkých osôb, ktoré budú zaberať apartmán. V prípade nedodržania času odhlásenia bude agentúra účtovať náklady na ďalšiu noc. Sťažnosti na stav apartmánu a jeho príslušenstva sa prijímajú iba do 24 hodínnasledujúcich po príchode. Poškodené alebo ukradnuté predmety musí zákazník nahradiť.

5. PRAVIDLÁ POBYTUJ

e absolútne zakázané pojať viac ľudí, než je povolené podľa počtu lôžok uvedených v katalógu.Pokiaľ ide o to, dokonca aj deti sú považované za dospelých.Ak sa po prehliadke zo strany agentúry zistí vyššie číslo, spôsobí to okamžité ukončenie zmluvy.Domáce zvieratá sú povolené s mlčanlivým súhlasom agentúry,berúc do úvahy pravidlá každého domu. Všetci zákazníci, aby sa zabránilo nežiaducim problémom,sú povinní dodržiavať pokoj, a to najmä v hodinách zvyčajne venovaných odpočinku (13:30 do 15:30 / 23:00 do 8:00). Bazény sú v prevádzke od polovice mája do polovice septembra.Tiež informujeme, že osoby poverené agentúrou môžu vstúpiť do apartmánov pre prípadné opravy a údržbu aj vo vašej neprítomnosti.Zákazník bude zodpovedný za prípadné škody počas jeho pobytu a budú musieť nahradiť chýbajúce kusy na vlastné náklady. 

6. VYBAVENIE APARTMÁNOVA

Všetky naše apartmány sú kompletne zariadené a vybavené: kuchynský riad, riad a príbory, plynový alebo indukčný sporák, chladnička, teplá a studená voda, elektrina 220 voltov a vankúše. Zákazníci si sami zabezpečia: posteľnú bielizeň, stolové prestieranie, kuchynské potreby a prostriedky do kúpelne.Je zakázané používať plachty na matrace a obliečky na vankúše ako posteľnú bielizeň: na požiadanie je možné zapožičať prestieradlá a obliečkyna vankúše.Od zákazníkov sa taktiež žiada, aby venovali apartmánom maximálnu starostlivosť: aby nepremiestňovali ani nepoškodzovali nábytok či postele,neplieskali dvermi, nezatĺkali klince do stien a neznečisťovali steny. Služba Wi-Fi Internet je zaručená iba v štruktúrach označených konkrétnym logom. Je prísne zakázané používať sporáky, elektrické sporáky, klimatizáciu aleboventilátory, ak to nie je uvedené v katalógu alebo bez povolenia agentúry. V prípade apartmánov vybavených klimatizáciou, práčkou a umývačkouriadu agentúra nie je zodpovedná za akúkoľvek nefunkčnosť z technických dôvodov, preto sa nestanovuje žiadna náhrada. Ak zákazník reklamuje opravu, ktorá je pri príchode opravára plne funkčná, účtuje sa poplatok za výjazd vo výške 20,00 EUR. Čo sa týka satelitnej televízie, je zaručené sledovanie len niekoľkých zahraničných kanálov.Parkovacie miesto považované za kryté aj, ak je tam len prístrešok alebo strecha. Opis zloženia vybavenia uvedený v katalógu môževýnimočne podliehať zmenám. Agentúra si vyhradzuje právo tento opis nahradiť iným v prípade neočakávaných problémov s pridelením apartmánu. Žiadosť o konkrétny apartmán(číslo, poschodie, poloha) sa bude brať do úvahy,avšak bez garancie. Fotky interiéru sú iba orientačné, aby ste videli zloženie nehnuteľností.Vybavenie sa môže zmeniť podľa príslušných apartmánov. Opis kompozície vybavenia uvedený v katalógu môže výnimočne podliehať zmenám.

7. ODCHODZ

ákazníci musia uvoľniť ubytovanie do 9:00 hod. v deň odchodu. Zákazník musí miestnosti upratať v plnom rozsahu. V prípade, že zákazníkpožiada o platené upratovanie (doplnkové služby v agentúre prostredníctvom servisnej organizácie), kuchynský kút a riady musia v každomprípade musia byť čisté a apartmán musí zostať uprataný aodpadky sa musia vyhodiť. Odchod sa musí vykonať počas úradných hodín.V prípade odchodu mimo úradných hodín sa prípadná záloha vráti následne alebo odošle. 

8. ZÁLOHAN

a základe rozhodnutia agentúry môžu byť pri príchode zálohu vo výške 150 EUR ako záruka za prísne dodržiavanie a záväzok zo strany zákazníka.Táto záloha bude vrátená po kontrole stavu ubytovania pri odchode. 

9. ZODPOVEDNOSŤ AGENTÚRYR

ealitná agentúra ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C. pôsobí ako sprostredkovateľ medzi vlastníkom nehnuteľnosti a zákazníkom.Nemôže sa jej prisúdiť žiadna zodpovednosť za prípadné porušenia, úrazy, straty, meškania a problémy vo všeobecnosti, ktoré by sa zistiliv ubytovacej jednotke.V prípade súdnych sporov je príslušným súdom súd v Benátkach. 

10. OCHRANA SÚKROMIA

Poskytovanie informácií v zmysle článku 13 legislatívneho nariadenia z 30. júna 2003, č. 196 s názvom „Kódex týkajúci sa spracovania osobnýchúdajov“. V zmysle článku 13 legislatívneho nariadenia z 30. júna 2003, č. 196, poskytujeme nasledujúce informácie:Osobné údaje zhromaždené priamo a / alebo prostredníctvom tretích strán realitnej agentúry ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C. , držiteľa spracovania,sú spracované v papierovej, počítačovej a telematickej forme pre zmluvné a právne účely. Poskytnuté osobné údaje bude môcť použiť firma na zasielaniepropagačných materiálov týkajúcich sa služieb podobných tým, na ktoré sa vzťahuje táto správa. Chýbajúce údaje, pokiaľ to nie je povinné,bude z času načas hodnotiť realitná agentúra ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C. a stanoví výsledné rozhodnutia odvolávajúce sa na dôležitosť požadovanýchúdajov vzhľadom k riadeniu obchodného vzťahu.Môžete uplatniť všetky svoje práva podľa čl. 7legislatívneho nariadenia č. 196/2003 vrátane práv na prístup, opravu, aktualizáciu, námietky proti spracovaniu údajov a odstúpenia od zmluvy.Správcom údajov je realitná kancelária ITALIA s.a.s di Benedet Paola & C. so sídlom na Corso del Sole 17-30028 Bibione. 

11. Všetky apartmány s EPA

(Preukaz energetickej náročnosti), ktorý je zákazníkovi k dispozícii na prezretie v sídle realitnej agentúry ITALIA s.a.s eštepred rezerváciou a ktorý sa dodá na základe žiadosti zákazníka pri potvrdenej rezervácii.12. Pri rezervácii zákazník výslovne akceptuje všetky podmienky uvedené v tomto dokumente.